21-27.10.2024 9:00-21:00

 PWTC, Guangzhou, China

Contact Us

Fax : +86 (0)20 8989 9111

Email : info@jinhanfair.com

Tel :+86 (0)20 8989 9608

More »

Newsletter

What's on in Guangzhou

Dining

Xingsheng Road

Bar & Club

Zhujiang Party Pier Beer Culture & Art Zone

Shopping

Taikoo Hui

Sightseeing

Baiyun Mountain

The 50th Jinhan Fair

Jinhan Fair Online Exhibition

Contact

Guangzhou Poly Jinhan Exhibition Co., Ltd.

Fax : +86 (0)20 8989 9111

Tel : +86 (0)20 8989 9608

Email : info@jinhanfair.com

Jinhan Fair Online Exhibition